huishoudelijk
reglement
Belangenvereniging
Senioren
Vught
vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 8 april 2022
huishoudelijk reglement
Pagina 2 van 11
Inhoudsopgave
1. Begripsbepalingen blz 3
2. Bestuur blz 5
2.1. Algemeen
2.2. Voorzitter
2.3. Secretaris
2.4. Penningmeester
3. Taken blz 7
3.1. Samenstellen / redigeren
3.2. Coördinator logistiek nieuwsbrief
3.3. Lief en Leed
3.4. Organisatie evenementen
3.5. Facilitaire zaken
3.6. Social Media
3.7. Media
3.8. Contact met sponsoren
4. Algemene Leden Vergadering (ALV) blz 9
5. Bijzondere gebeurtenissen blz 10
5.1 Intern
5.2 Extern
6. Bijlagen blz 11
6.1. Bestuurssamenstelling
6.2. Vergoeding / declaratie / bijdrage
huishoudelijk reglement
Pagina 3 van 11
1 Begripsbepalingen
De volgende begrippen komen voor in dit huishoudelijk reglement:
Huishoudelijk reglement: is een verzameling regels welke ter ondersteuning
van de statuten zijn en concretiseren de dagelijkse gang van zaken van de
vereniging.
In gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het
bestuur met inachtneming van de statuten.
Het (gewijzigde) huishoudelijk reglement is van kracht na goedkeuring door
de algemene ledenvergadering.
Vereniging: Bij notariële acte van 24 februari 2010 statutair opgerichte
vereniging “Katholieke Bond van Ouderen afdeling Vught” en gevestigd in de
Esschestraat 18A 6262 BD te Vught. Sinds september 2019 bekend onder de
naam “Belangenvereniging Senioren Vught”, hierna te noemen de BSV. De
B.S.V. maakt deel uit van de Katholieke Bond voor Ouderen in Noord-Brabant,
hierna te noemen KBO Brabant.
Bestuur: Groep van een oneven aantal leden belast met de dagelijkse leiding
van de vereniging.
Doel: De vereniging stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van de
ouderen in het algemeen en die van zijn leden in het bijzonder, in de meest
ruime zin van het woord.
Algemene leden vergadering (ALV): Vergadering van alle leden van de
vereniging.
Overlegorganen:
KBO Brabant
Kring Maas Dommel
Ouderen Samen
Dementie overleg
Gemeente Vught
Mantelzorg overleg
Boekjaar: De periode van 1 januari jaar X tot en met 31 december jaar X.
Contributie: Bedrag dat elk lid per jaar afdraagt aan de vereniging voor het
behouden van het lidmaatschap.
De contributie wordt in de maand januari aan de vereniging betaald middels
een incasso of een factuur.
Bij beëindiging van het lidmaatschap gedurende het boekjaar vindt geen
restitutie van de betaalde contributie plaats.
Van het bedrag van de contributie is er per lid op teldatum 1 januari jaar X
een verplichte afdracht aan KBO Brabant.
De algemene ledenvergadering stelt de contributie jaarlijks vast bij
de vaststelling van de begroting voor het komende jaar.
huishoudelijk reglement
Pagina 4 van 11
1 Begripsbepalingen
Een persoon die zich vanaf 1 juli jaar X aanmeldt als lid is 50% van het
tarief van de contributie verschuldigd.
Inkomsten: De baten van de vereniging bestaan uit:
de contributie van de leden
donatie gelden van middenstanders
subsidies van de gemeente Vught en eventueel andere instellingen
overige baten
Kascontrolecommissie: Na vaststelling in de ALV van het financieel
jaarverslag van jaar X stelt de ALV een kascontrolecommissie in voor de
controle van de financiën van jaar X+1. Zie voor taakbeschrijving een
financieel jaarverslag.. De commissie bestaat uit tenminste twee leden, die
geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
huishoudelijk reglement
Pagina 5 van 11
2 Bestuur
2.1 Algemeen
Het bestuur geeft algehele leiding aan de vereniging.
Benoeming van een bestuurslid geschiedt in de ALV in overeenstemming met
de statuten.
Het bestuur bestaat uit minimaal 3 leden.
Een bestuurslid wordt gekozen voor de periode van 3 jaar en is direct
herbenoembaar.
Een volgens rooster aftredend bestuurslid kan één keer herkozen worden in
overeenstemming met de statuten. (zie bijlage 1: rooster van aftreden)
Bij aftreden van de voorzitter/secretaris/penningmeester beslist het voltallige
bestuur over invulling van de opengevallen plaats/functie.
De bestuursleden verdelen onderling de verschillende bestuursfuncties
(voorzitter, secretaris, penningmeester).
Een bestuurslid vervult in principe hooguit één functie.
Het bestuur komt tenminste 5x per jaar bijeen en voorts zo vaak als de
voorzitter of twee bestuursleden dit nodig achten.
Indien gewenst kan in een bepaalde situatie een dagelijks bestuur gevormd
worden, bestaande uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
Het bestuur wijst uit haar leden een vertegenwoordiger / contactpersoon aan
voor deelname aan de diverse overlegorganen, zie hoofdstuk 1.
2.2 Voorzitter
Coördineert de werkzaamheden van het bestuur
Leidt de vergaderingen van het bestuur en ziet toe dat het bestuur optreedt en
handelt overeenkomstig de statuten en het huishoudelijk reglement.
Zorgt dat de leden met in achtneming van dit reglement voldoende in de
gelegenheid worden gesteld hun mening over, van, voor een onderwerp over
de vereniging kenbaar kunnen maken.
Leidt de ALV.
Treedt op als vertegenwoordiger en is eindverantwoordelijk voor alle
communicatie, zowel intern als extern.
2.3 Secretaris
Heeft het beheer van alle administratie van de vereniging, t.w. verslagen,
besluiten- en actielijst, in en uitgaande post.
Stelt de agenda van de ALV op. De uitnodigingen worden door de secretaris
verstuurd. Aan de uitnodiging worden de agenda en bijbehorende stukken
gevoegd.
Van de ALV wordt een conceptverslag gemaakt en een besluitenlijst wordt
hieraan toegevoegd. Bij de eerstvolgende ALV worden die na goedkeuring
vastgesteld. Eventuele aanvullingen en wijzigingen worden meegenomen.
Stelt het algemene jaarverslag op en presenteert dit op de ALV in het voorjaar.
Beheert het archief.
Draagt zorg voor correspondentie met externe partijen.